Gedik Ahmet Paşa Nasıl Öldü ?

GEDİK AHMED PAŞA’NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Sultan İkinci Bayezid, Karaman seferinin sonunda İstanbul’a döndü (14 Ekim 1482). Padişah, beş hafta sonra sarayında büyük bir ziyafet çekti. Bütün vezirlerini çağırdı. Dönmelerine izin verdiği sırada hepsine hil’atler giydirildi. Sadece Kefe ve Otranto Fâtihi ve Cem ile Kasım Bey’e üstün gelen Gedik Ahmed Paşa bundan istisna edildi. Ona sırmalı kaftan yerine, ölümünün bir habercisi olmak üzere, siyah yünden bir kaftan verildi. Padişah’m işareti üzerine bir dilsiz, Ahmed Paşa’yı hançerle öldürdü. Bu olay anî bir öfkeden doğmuş değildi.

Sultan ikinci Bayezid, daha babasının hayatmda Ahmed Paşa’nm sert ve kendine güvenli karakterinden incinmişti. Bir savaş günü yanlış hareketinden ve emri altındaki askeri maharetsizlikle bölmüş olmasından dolayı Ahmed Paşa, Şehzade Bayezid’i suçlamıştı. Bayezid, onu birgün pişman edeceğini söyleyip tehdit edince Ahmed Paşa:

“Bana ne yapabilirsin? Babamın ruhuna yemin ederim ki, eğer bir gün tahta kavuşursan, senin hizmetin için kılıç kuşanmam”, cevabını vermişti. Gedik Ahmed Paşa, Otranto komutanlığından çağırılıp, Yenişehir savaşmasmdan ilk defa olarak Bayezid’in huzuruna çıktığı zaman, kılıcı geleneğe göre beline bağlanmış olacağı yerde atınm eyer kayışına asılmış idi. Padişah:

Paşa, sen pek eski şeyleri hatırlıyorsun, Gençlik çağımın hâtâlarmı unut; kılıcını kuşan ve düşmanlarının aleyhine kullan.” dedi. Ahmet Paşa ile arasındaki bu barışma bir görünüşten ibaretti. Gerçekte Bayezid, Sadece Karaman’da kardeşi Cem’e karşı giriştiği tehlikeli savaşta Vezirin maharetinden ve kudretinden faydalanmak istiyordu.

Gedik Ahmet Paşa, II. Bayezıd tarafından idam ettirildi.

Gedik Ahmed Paşa, Venedik ile varılan barışa şiddetle karşı çıktığı gibi, Rodos şövalyelerinin elçileri ile yapmakla görevlendirildiği müzakereden de çekilmişti. O, padişahın, kardeşinin esirliği için tarikata vergi vermek suretiyle, milletin vakar ve haysiyetini ayaklar altma aldığını da açıkça söylemekten çekinmemişti. Bütün bunlara şu da eklenebilir; Fatih Sultan Mehmed’in vefatında ve Padişahın Bursa’dan dönüşünde iki defa yeniçerilerin ayaklanmalarını altın ve vaadler-le ancak bastırabilen Bayezid, defalarca zaferlere klavuzluk eden komutanın düşmanca davranışlarını, yeniçeriler üzerinde sultanlık tacını tehlikeye sokacak bir etkilenmeye sebep olabilir diye endişe ediyordu.

Gedik Ahmet Paşa’nm, kaymbabası İshak Paşa ile birleşerek, Padişahın iltifatına mazhar olan Hızır Beyzade Mustafa Paşa aleyhinde düzenlediği kombinezonlar da Sultan Bayezid’in kalbinde veziri hakkmdaki eski öfkenin hâtıralarını yenilemişti. İşte bu gibi sebepler yüzünden kendisinden kurtulmaya karar verdi. Gedik Ahmed Paşa’nm ölümü hakkında Osmanlı tarihçileri fazla bir şey yazmazlar. Avrupalılar tarafından yapılan açıklamalar ise, hiç olmazsa, şüpheyi davet edecek durumdadırlar. İdris’e göre, Gedik Ahmed Paşa’nm öldürülmesi bir ziyafette değil, Edirne yolu üzerinde vukua gelmiştir. Şu kadarı bir gerçek olarak bilinmek gerekir ki, devletin Avrupa’da ikinci payitahtı olan Edirne’de yeniçerilerin bir ayaklanması olmuş ve bu Edirne valisinin yok edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Bir süre sonra İshak Paşa, vezir-i âzâmlıktan azledilmiş ve yerine Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa getirilmiştir. Bu, adını alan mahalle ve yaptırdığı cami, medrese ve imaretle de tarihe geçmiştir. Üsküdar, Anadolu seferleri için askerin toplanma ve buluşma yeri olduğu gibi, Davut Paşa alanı da Rumeli seferleri için aynı hizmeti uzun süre görmüştür. Seferlerde “Sancak” orada bulundurulur, padişah orduyu bu alana kadar uğurlar ve dönüşünde de orada karşılardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.