Halkçılık Nedir ? Atatürk ilkeleri halkçılık Anlamı

Ulu Önder Atatürk’ümüzün ilkelerinden biride halkçılıktır. Halkçılık nedir ?, Halkçığın anlamını sizler için paylaşıyoruz.

Halkçılık:, irade ve egemenliğin kaynağının ulus olması, devletin vatandaşa, vatandaşın devlete karşı görevlerini yerine getirmesi, yasalar önünde mutlak eşitliğin sağlanması, hiç kimseye ayrıcalık tanınmaması anlamını taşıyordu. Ayrıca, bir başka maddede halkın ayrı ayrı sınıflardan oluşmaması, işbölümü temelinde çeşitli mesleklere ayrılmış bir topluluk oluşturması, sınıf mücadelesi yerine toplumsal düzen ve dayanışmanın sağlanması, çıkarlar arasında uyum sağlanmasının gerekliliği biçiminde dayanışmacı ve korporatist bir halkçılık anlayışı ortaya konuyordu.

Halkçılık ilkesinin kökleri ise, İttihat ve Terakki dönemine değin uzanır: Geleneksel aydın-halk karşıtlığını aşmak amacıyla aydı- nın halka yönelmesi gerekliliği, sınıf çatışmasının reddi ve toplumsal dayanışmanın düzenleyici ilke olarak benimsenmesi, mesleki temsil görüşleri bu dönemde gelişti.

Bu ilke, Kurtuluş Savaşı’nda bürokrasi-eşraf-halk ittifakıyla canlılık kazandı. Kurtuluştan sonra Mustafa Kemal söylevlerinde imtiyazsız- sınıfsız-kaynaşmış bir kitle oluşturan halkın kendi kendini yönetmesini savundu, aydınların halktan esinlenmesini ve halka inmesini önerdi. Halkçılık ilkesi, yurttaşlar arasında yasal eşitliği sağlamaya yönelik girişimler, sınıf mücadelesinin reddi, özellikle 1930’larda devrimleri halka benimsetmeye yönelik etkinlikler (örn. Halkevleri) ve kimi korporatist önlemlerle yaşama geçirilmeye çalışıldı.

Ancak bu ilke geleneksel seçkinciliğin aşılmasını sağlayamadı, “halk için halk tarafından” sloganı kimi zamanlar “halk için halka rağmen” görünümünü aldı; halk katılımını sağlama girişimlerinde zamanın totaliter rejimleri gibi başarılı olunamadı.

Halkçılık İnkılapları

– Cumhuriyetin İlanı
– Kılık-Kıyafet Kanunu’nun Kabulü ile modern kıyafetlere geçildi.
– Aşar Vergisinin kaldırılmasıyla halk büyük vergilerden kurtuldu.
– Medeni Kanun’un kabulü ile Kadın Erkek hakları eşitlenmeye çalışıldı.
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile kadınların siyasete ve topluma kazanılması sağlandı.
– Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü ile Osmanlı Alfabesi kaldırıldı.
– İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi ile ülke içindeki eğitim seviyesi arttırılmaya çalışıldı.
– Sosyal devlet niteliğinin benimsenmesi ile devlet halkın birçok isteğine destek sağlamaya çalıştı.
– Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi)
– Devlet Demir Yolları’nın kurulması.
– Ağa, hacı gibi  unvanlar içeren sosyal statüler kaldırıldı.
– Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıkların sona erdirilmesi ve eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.